“Ik heb geen contract met u!”

no contract

Al mijn hele leven ben ik bezig met het het feit dat we allemaal gelijk geboren worden als vrij mens, en ondanks dat, we toch gebonden zijn aan plicht (wetgeving/boetes/belasting) en gebukt gaan onder schuld, schaarste en schaamte. En het feit dat ik nooit gekozen heb daarvoor en ook niet voor getekend heb toen ik ter wereld kwam als kind van 2 mensen, uit Liefde geboren. Ik heb mijn hele leven mensen ongelukkig zien zijn omdat ze dingen moesten, die ze eigenlijk niet wilde doen.

Mijn opa zaliger wond zich altijd op als we gesprekken hadden over politiek en staat, wanneer de familie samen zat. Hij zei altijd dat politiek, ambtenaren, koningshuizen: allemaal oplichters, leugenaars, bedriegers en moordenaars zijn.
En hij kon het weten want hij was een hooggeplaatste ambtenaar voor defensie en werkte bij de NATO in Straatsburg tot voorbij zijn pensioengerechtigde leeftijd. De manier waarop hij dat dan zei staat me nog altijd bij. Hij keek dan gekweld en met een afschuw. Als kind dacht ik altijd dat hij een hartstilstand zou krijgen. Zijn hoofd zwol namelijk op en het schuim stond soms op zijn lippen en zijn ogen waren rood doorlopen. En mijn oma, mijn ouders en ooms en tantes geboden hem dan angstig om rustig te worden.

Terwijl normaal op onze zondagse bezoekjes hij altijd op dezelfde plek in de zetel zat, daar kwam hij nooit uit en hij zei ook niet veel. Hij leek dan zo kalm. Mijn opa vertelde nooit wat over zichzelf of zijn werk, maar mijn opa en ik hadden een stil verbond, er werd nooit veel gezegd, de Liefde was sterk en we keken elkaar veel in de ogen. Hij communiceerde veel met mij wanneer ik droomde. Mijn opa en oma waren niet fysiek veel in mijn leven aanwezig. Niet in mijn jeugd, want ze hadden zelf nog jonge kinderen thuis, en tijdens mijn volwassen leven zag ik mijn opa en oma misschien 1 keer per jaar, en ondanks dat was ik toch in verbinding met hem gedurende mijn leven. In mijn jonge jaren was ik wel politiek actief en als ik hem dan over politiek sprak zei hij altijd, het maakt niet uit of je door de hond of de kat gebeten word, eenmaal aan de macht worden ze allemaal corrupt en vals. Toen ik hem bezocht aan zijn sterfbed, is er veel gebeurd. Het was maar 10 minuten, ik had mijn kindjes bij. Ik pakte zijn hand vast en gaf hem een zoen en knuffel, het enige wat ik kon uitbrengen was “het spijt mij zo”. Hij vertelde mij toen meer dan hij ooit gezegd had zonder veel woorden uit te spreken. In de tijd er na heb ik veel informatie via dromen ontvangen. Met zijn overlijden zijn er veel geheimen met hem het graf ingegaan. Was hij vrijmetselaar? dat is aannemelijk gezien zijn positie. We kwamen er achter dat hij op latere leeftijd zich in het geheim had aangesloten bij een kerkgenootschap van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen; de mormoonse kerk. Daar had hij nooit iemand iets over verteld in de familie. Zocht hij hier vergeving en verzoening met God onze schepper…

Er zijn veel raadsels, maar naarmate ik ouder wordt en rijper en meer de puntjes met elkaar kan verbinden, kom ik meer terug bij wie ik oorspronkelijk ben. En ja de matrix hield mij gevangen. Gevangen in mijzelf, de systemen waren er bijna in geslaagd om mij te knechten en mij op mijn knieën te krijgen. Doch mijn ziel en de Liefde hebben er een stokje voor gestoken. Jaren van pijn, depressie en helemaal uitgebrand te zijn, met misbruik van drugs en alcohol om pijn te verdringen.
Ben ik nu dankbaar voor al die mensen die ik ontmoet heb in mijn leven. Vriend en vijand hebben mij getoond wie ik ben. En mijn opa heeft mij het nodige meegegeven.
Die rode pil, was wel slikken, doch lukt het mij opnieuw te staan voor wie ik werkelijk ben. Dankbaar voor de mensen die ik mocht ontvangen, vriend en vijand. Sta ik opnieuw buiten de Matrix die ons klein houdt, van alles verplicht, en ons vanaf geboorte in schuld zet.

God, Allah, Jah, onze schepper, Grote Geest heeft de mens als gelijkwaardig op Moeder Aarde gezet, met een natuurlijke overvloed, zodat we allemaal vreedzaam kunnen leven in overeenstemming met de natuurlijke orde. We worden allemaal geboren uit twee levende mensen van vlees en bloed. We worden geboren, als vrij mens van vlees en bloed. Als mens hebben we recht op beschutting/onderdak, voeding, water en schone lucht. Dit recht kan nimmer afgenomen worden.

Toen Europa ongeveer 2000 jaar geleden bevrijd werd van “de wilde stammen”, door de Romeinen en er eindelijk “beschaving” kwam, is het begonnen. Het christendom onder het keizerlijk gezag breidde uit en later nam de Paus het over. Verschillende vorsten eigende zich land toe en zo waren er een paar eeuwen van Landjepik om de macht. Zelden waren vorsten gekozen door de bevolking, en het recht van de sterkste werd op een gegeven moment het recht van de rijkste. Op een gegeven moment is er met handje klap een indeling van staten gemaakt, die eigenlijk vanuit handel ontstaan is. Ik ben geen historicus en details wil ik achter wegen laten. Maar diegene die nu de vermeende autoriteit hebben over ons, hebben die gekregen van mensen die niet de autoriteit hadden om autoriteit over andere mensen, u en ik, weg te geven. Ik of mijn voorouders hebben daar nooit mee ingestemd.

Dus de staat heeft niet de autoriteit over mij als vrij mens. Maar ze hebben een truckje bedacht. De staat ziet jou niet als mens, als mens besta je niet voor de staat. Voor de staat ben je een persoon of een burger, niet een mens. Voor de staat wordt jij een persoon of een rechtsvorm op het moment dat je na je geboorte wordt aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je geboren wordt. Niet de mens maar een persoon wordt geregistreerd. De burger. Voor de burger, een”natuurlijk rechtspersoon” gelden wetten; het civiele recht, de grondwet en het strafrecht. Voor de mens gelden universele mensenrechten en iedereen is gelijk, of je nu een monarch bent, een hertog of putjesschepper of ieder ander persoon. Alle mensen hebben gelijke rechten.
Ook kosmisch gezien, of vanuit Gods plan, is ieder mens gelijk en heeft ieder mens een gelijk aandeel op de natuurlijke bronnen die voortkomen uit Moeder Aarde.

Dit blijkt door het Vaticaan ook zo ondervangen te zijn. Blijkbaar wordt er bij geboorte van ieder mens een persoonlijk trust aangemaakt door het Vaticaan. Dat Cestui Que Vie trust(CQV) vertegenwoordigd jouw aandeel als mens op Moeder Aarde.
Door het feit dat jij dat niet eerder wist als mens, en je jezelf nooit gemeld had als erfgenaam van dat trust als levende mens, wordt je na je 7de levensjaar dood op zee gewaand.
Doordat je nooit bewust bent geweest van dit aandeel en het geboortetrust wat er tegenover is gezet en het nooit hebt aanvaard als levende mens is het voor een deel onder beheer gekomen van de Staat die jou als persoon heeft geregistreerd, het Vaticaan houdt natuurlijk ook een deel.

De Staat is eigenlijk een publiekrechtelijk, of civielrechtelijk bedrijf, sommige zeggen dat de de staat inmiddels een privaatrechtelijk bedrijf is geworden, maar daar weet ik nog niet het fijne van. Met het geld uit jouw geboortetrust, jouw aandeel op moeder Aarde kunnen ze handelen. Het aandeel behoord niet toe aan de persoon, die als burger/borger garant staat voor de handelingen/zaken die de staat namens jou persoon verricht. Dat aandeel of jouw geboortetrust behoort toe aan de levende mens die dood is gewaand. Mensen van de Staat, koningshuizen en de illuminatie, weten dit wel. Zij zijn ingelicht, of hebben in het verleden deze truck mee bedacht. Zij hebben hun geboortetrust wel aanvaard. Daarom krijgt bijvoorbeeld Amalia prinses der Nederlanden 1,5 miljoen euro per jaar uit haar geboortetrust vanaf haar 18de levensjaar. Dit zou ieder mens van vlees en bloed moeten kunnen krijgen. Immers iedereen is voor God gelijk. Daar heeft haar vader King Willie zelve een eed voor af gelegd.

Jij kan alsnog jouw geboortetrust ook aanvaarden. Door je te melden als Levende Mens van vlees en bloed en als enige erfgenaam, benificiar je geboortetrust te aanvaarden. Dit doe je bij de staat waar je geboren bent of waar je nu ingezetene bent, en die jouw rechten onterecht is toebedeeld, daar je je nog niet eerder gemeld had. Daarvoor kun je erfrechtelijke documenten voor gebruiken.

Daar de staat uiteindelijk gewoon een handelsentiteit is en zij betrokken zijn en voorkennis hebben op alles wat zich afspeelt, en jij niet op de hoogte was, en er nooit voor getekend hebt, dat zij namens de mens die jij bent, kunnen, en mogen optreden. mdat jij nooit getekend hebt voor een lidmaatschap en/of een contract die jouw als mens verplicht mee te doen met de rechtshandelingen van de staat. Daar zij jouw doen geloven dat er schaarste en schulden zijn en daarom belastingen dienen te heffen, en een civiele codex menen te kunnen opleggen die personen ingeschreven bij de staat van alles verplicht, onder dwang, ben je voor hun geen mens meer.
Als mens ben je nimmer verplicht je vrijheden op te geven. Nimmer verplicht belasting te betalen of onder dwang iets te doen of onderdeel of lid te zijn van iets, zolang je daar niet met volle bewustzijn en kennis voor hebt getekend, met natte blauwe inkt, en zolang je die vrijheden en rechten van andere levende mensen niet beperkt en respecteert, ben je vrij zoals de intentie en de bedoelingen die zijn vastgelegd in het Universele Verdrag van Rechten van de Mens.

Geen persoon, geen staat, geen bedrijf, geen koning kan je ooit iets opleggen, verplichten, dwingen of opeisen zolang jij als mens geen toestemming geeft. Jij hebt recht op jouw aandeel als mens op Moeder Aarde, die de habitat is van alles dat leeft. En we dienen Moeder Aarde te eren en te verzorgen met de wetenschap dat er na ons nog mensen zijn die geboren zullen worden en die recht hebben op hun aandeel. En idealiter laten we haar mooier/beter na voor ons nageslacht.

Op een één of ander manier, met een slinkse truck, worden we al eeuwen voor de gek gehouden. De mens is hier op moeder Aarde te gast voor de duur van zijn leven. En de mens staat in voor de verzorging van haar, voor al dat leeft, sterft, en nog mag geboren worden. De gekwetste egocentrische zielen die ons doen geloven in de gecreëerde illusie van schaarste, hebben de mensen lang genoeg gekweld en de Aarde lang genoeg voor eigen belang leeggeroofd. Herken jezelf en verrijs uit de ellende waar we in terecht zijn gekomen. Sta voor de mens die je bent, stop het contract wat je is opgelegd en onthul je ware zelf. Mens van vlees en bloed.

Geen enkel mens, persoon staat of bedrijf, of het nu publiekrechtelijk of privaatrechtelijk is kan je iets opleggen of dwingen, van zodra je jezelf als mens erkent, en daarmee ook ieder ander mens van vlees en bloed erkent.

Derhalve hoef je nooit meer een contract aan te gaan. Geen belasting meer te betalen of enige andere dwang of verplichting meer te ondergaan, met niemand niet die geen contract kan overleggen die je als Mens van Vlees en Bloed, bewust ben aangegaan en waar je voor getekend hebt, met natte blauwe inkt.

Wat betreft je Hypotheek en andere bewust aangegane leningen, daar de leiding van de banken ook op de hoogte zijn van je geboortetrust. De schuld die je bent aangegaan en je enkel bent aangegaan als persoon, toebehorend aan een bedrijf(staat) en niet als mens, vervalt de schuld aan jou als mens, immers behoort die toe aan de persoon en niet de mens. Met een document promissory note (geloftebrief) stel je zowel de bank als de trustbeheerder(die je reeds op de hoogte hebt gebracht dat je als enige erfgenaam de rechthebbende bent) op de hoogte dat restant van de schuld betaald mag worden uit het trust dat jou als levende mens toebehoort.
Overigens de bank heeft jou iets fictiefs geleend, de bank kan nooit aantonen dat ze het geld bezaten, voordat ze je het uitleende. Daarnaast mag je ze ook uitdagen een contract te overleggen, met natte inkt door jou getekend. Waarschijnlijk bestaat die niet meer, want gedigitaliseerd en dus geen rechtsgeldig contract. Ik kan je een fiets lenen en dan een tekening van een fiets geven, maar je kan nooit fietsen op een fictieve of op papier getekende fiets, en dan zeggen dat je me wel een echte fysieke fiets moet teruggeven.

Alle boetes, dwangsommen, belastingen zijn nooit voor rekening van de levende mens, daar deze nooit de autoriteit uit handen heeft gegeven middels enig contract. Derhalve de contracten die je bewust bent aangegaan en voor getekend hebt, dien je te betalen, telefoonrekening, verzekering etc… Maar boetes, belasting, dwangsom, deurwaarder…. dat contract ben je nooit aangegaan. Je kan niet daar als mens aansprakelijk voor gesteld worden. Doen ze dat wel, dan kan je altijd je trustbeheerder vragen of de opgelegde kosten rechtsgeldig zijn. Indien ja, dan mag het uit het trust betaald worden. Ze mogen je nooit iets afhandig maken zonder jouw toestemming.

Hoe zit het dan met je burgerrechten, het kindergeld, de uitkering, pensioen?
Je mag je nog altijd beroepen op je burgerrechten je doet als persoon geen afstand van je burgerrechten.
Dat wordt toch betaald uit belastinggeld van werkende mensen?
Dat doen ze je geloven ja, met een fictieve jaarrekening. Ze laten je jaren lang hard werken en belasting betalen voor zaken waar jij niet om gevraagd hebt en geen consent voor hebt gegeven. Met verkiezingen wekken ze de schijn van inspraak. Echter het zijn de bedrijven die rijker zijn dan de staat, die het nu voor het zeggen hebben. Krijg je nu een uitkering/pensioen of kindergeld, zie het als schamel basisloon, en denk niet dat een ander er minder om krijgt of er voor betaald. De schaarste is een Leugen, je geboortetrust, jouw aandeel is 1/7miljardste van het totaal aan rijkdom op aarde ooit gecreeerd. Het is onrechtmatig van jou gestolen en wordt verdeeld onder de machthebbers! En de staat betaald jouw leefgeld uit jouw geboortetrust niet van de belastingen opgelegd aan anderen. Zolang je je geboortetrust niet in eigen beheer hebt, maak je gewoon gebruik van je burgerrechten.

Je hoeft geen strijd aan te gaan. Je bent een mens en je staat in voor jezelf. De roverheid beheert onrechtmatig jouw geboortetrust en alles is onder valse voorwendselen aangegaan. Nu met c0r0nap(l)andemie is het einde in zicht. Staatsinstellingen schenken gunsten aan grote bedrijven, geven macht aan enkele personen en niemand is zo gezegd aansprakelijk. Miljarden worden doorgeschoven naar vriendjes van vriendjes. En jij mag thuis verpieteren en je schulden opbouwen. Jij mag er voor opdraaien. en ook na het gdwongen vaccin meer en meer van je burgerrechten verliezen. Dit is de grootste afpersing, fraude en oplichting die ooit de mens is opgelegd. Om straks gered te mogen worden met een Build Back Better (voor bedrijven) moraal van het WEF en hun Great Reset, Agenda 2030 en de Sustainable Development Goals van de VN.

Herrijs nu als levende mens, neem je verantwoordelijkheid. Werkelijk: de GROOTSTE RESET: Neem je geboorterecht op en zeg stop tegen de roverheid: “Ik heb geen contract met u! Ik aanvaard beneficiar mjjn geboortetrust als enige erfgenaam. Ik ben mens van vlees en bloed.:

Meer info op: https://hogeraadvandekinderen.nl//

Wil je meer info neem gerust contact met mij op!
https://t.me/matijngoossens
https://t.me/herbsofthegods
https://t.me/GrowHealth_BE


Categories:

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.