Rudolf Steiner’s uitspraken, ten aanzien van vaccinaties en ziekte…

Rudolf Steiner

Antroposofie in het licht van de hedendaagse actualiteit

In deze tijd waarin de oproep tot vaccineren steeds algemener en luider klinkt, kan je je misschien afvragen wat de antroposofie hierover te vertellen heeft. Deed Rudolf Steiner over het principe van vaccineren uitspraken die ons kunnen helpen in het vinden van de juiste persoonlijke verhouding tot dit actuele thema?

“Vandaag heb ik alleen maar een gevoel in u willen wakker roepen dat u vertelt, dat het tegenwoordig werkelijk het allerbelangrijkste sociale werk is, om de mensen tot in de verste omtrek wakker te schudden”.

Steiner liet zichzelf inenten!

Steiner heeft zich inderdaad in het begin van de 20ste eeuw in verschillende voordrachten geuit over inentingen, ook al waren die toen nog niet zo veelvuldig bekend en grotendeels onbestaande. Hij toonde zich in zijn bewoordingen een meester in het afwegen. Ondanks het feit dat Steiner zelf nooit angst had voor een infectie, lieten hij en zijn vrouw Marie zich inenten tegen de pokken toen in Berlijn in een antroposofische kinderopvang de pokken uitbraken. Ernstige nevenwerkingen wilde hij erbij nemen, hij wilde vooral solidair zijn en een voorbeeld stellen omdat de actuele situatie dat toen eiste.

Standpunten Antroposofie

De antroposofie zal principieel nooit een standpunt voor of tegen innemen als het gaat om thema’s waarin de menselijke vrijheid voorop moet staan. Zo zal je nooit vanuit de antroposofie opgeroepen worden om al dan niet te kiezen voor vegetarisme, voor homeopathie, voor natuurlijke materialen, voor 5G… Wel zal zij trachten te verwoorden wat de keuze in de ene of de andere richting teweegbrengt op zowel materieel als spiritueel vlak. Steeds moet elk individu in eer en geweten, na alle afwegingen op een rijtje gezet te hebben, individueel en weloverwogen tot een beslissing komen. En het gevonden juiste midden tussen alle polariteiten is slechts een tijdelijk midden. Wanneer in de komende tijd weer nieuwe gegevens opduiken over het thema moeten we beweeglijk genoeg zijn in ons denken om de genomen beslissing eventueel bij te sturen.

Wat zegt nu Rudolf Steiner?

Wat zegt nu Rudolf Steiner over de invloed van een inenting op de gevaccineerde mens? Door een inenting grijpt men in de lichamelijkheid van de mens in doordat men de ontvankelijkheid voor de ziekte wegneemt. Dat heeft directe gevolgen voor de ziel van deze mens, want lichaam en ziel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

“Als men aan de ene kant ingrijpt via inenting moet men anderzijds de verplichting voelen deze mensen van wie men de fysieke organisatie heeft omgevormd ook iets te geven voor de ziel. Inenting zal geen mens schaden die na de inenting in het latere leven een spirituele opvoeding krijgt.”

In een latere voordracht wordt deze uitspraak nog door hem versterkt en in een bredere context geplaatst: Wie preciezer naar het leven kijkt, kan het vandaag reeds zien. In geen ander tijdperk dan vandaag zijn er zoveel mensen geweest die in zulke aangename uiterlijke omstandigheden leven, maar die tegelijk met zulke schrale, niet actieve zielen rondlopen. De mensen haasten zich van sensatie naar sensatie. Wanneer hun beurs het toelaat, reizen ze vervolgens van stad naar stad om er iets te zien, of, wanneer ze in die stad moeten blijven, haasten ze zich iedere avond van genoegen naar genoegen. Zulke zielen blijven echter juist daarom toch schraal, ze weten tenslotte niet meer wat ze moeten opzoeken in de wereld om nog een inhoud te vinden. Met name wordt door een leven van alleen uiterlijke, fysiek aangename toestanden de hang ontwikkeld om alleen over het fysieke na te denken. En als die neiging om zich met het fysieke bezig te houden, niet reeds lang aanwezig was, dan was ook de neiging tot theoretisch materialisme niet zo sterk zijn geworden als dat in onze tijd het geval is”.

Rudolf Steiner beschrijft wat hij geestelijk kan waarnemen. Hij merkt dat door materiële ingrepen als een inenting het geestelijke uit de mens wordt gedreven. Op een andere plaats benoemt hij het nog krachtiger als ‘de afschaffing van de menselijke ziel’. In 1917 deed hij volgende uitspraak: “Zoals de geneeskunde uit tuberculose de impulsen gehaald heeft om tegen tuberculose vandaag een vaccin te hebben (het zgn. BCG-vaccin), zo zal men kunnen inenten tegen de aanleg tot spiritualiteit.”

Nog later, in 1924, geeft Rudolf Steiner aan dat elke (kinder-)ziekte kan aanzien worden als een organisch doormaken van wat overeenstemt met een geestelijke belevenis of initiatie. Hij herinnert dan nog eens aan het motief van de spirituele opvoeding als bescherming tegen de schadelijke werkingen van de inenting, die in vele omstandigheden onontkoombaar is.

“Daar wordt het inenten een soort ahrimanische kracht: de mens kan zich niet meer optillen uit een bepaald materialistisch voelen  hij wordt constitutioneel materialistisch, hij kan zich niet meer verheffen tot het geestelijke.”

“Als een soort vervangmiddel bij zichzelf voor de pokkeninenting kan het”, aldus Steiner, “even goed werken dat men een bewustzijn ontwikkelt van de ziekte als van een “ongerechtvaardigd geestelijk iets, waartegen ik mij moet staande houden.”
Op de vraag hoe men moet handelen wanneer men in een streek woont waar een dergelijke spirituele opvoeding niet mogelijk is, antwoordt hij:
“Daar moet je dan inenten. Er blijft niets anders over. Want de fanatieke  opstelling tegen deze dingen is iets wat ik niet om medische, maar om algemeen antroposofische redenen helemaal  niet zou aanraden. De fanatieke opstelling tegen deze dingen is niet wat we nastreven, maar we willen door inzicht de dingen globaal veranderen. Ik heb dat altijd als ik met artsen bevriend was beschouwd als iets wat je moet bestrijden, bij voorbeeld bij dr. Asch, die absoluut niet inentte. Ik heb dat altijd bestreden. Want als hij niet inent, dan ent iemand anders in. Het is volstrekt zinloos je zo in detail fanatiek op te stellen”.

De laatste zeven jaren

In de laatste zeven jaar van zijn leven heeft Rudolf Steiner zich intensief bezig gehouden met de noden van de maatschappij. In 1914 heeft hij de esoterische school gesloten, stopte hij met zijn werk aan de mysterie-drama’s, waardoor er geen zeven maar slechts vier mysteriedrama’s zijn ontstaan en werkte hij intensief aan het driegelede mensbeeld van de individuele mens en de driegeleding van het sociale organisme en het streven naar vrijheid in het geestesleven, gelijkheid in het rechtsleven en broederschap in het economische leven. Op allerlei werkgebieden werden initiatieven opgezet en nieuwe richtingen ingeslagen. Rudolf Steiner hield
zich in deze periode (1917-1924/5) intensief bezig met alle ontwikkelingen in het hele wereldgebeuren. Vier citaten uit die periode als illustratie en karakterisering, maar lees vooral de voordrachten als geheel:

 1. Uit een voordracht van 20 mei 1917
  “… En het zal komen – denk niet dat het een grap is! – dat de ziel afgeschaft wordt. Aan de verschillende geneesmiddelen, aan de lichamelijke geneesmiddelen, die er vandaag zijn, zal een reeks andere toegevoegd worden die de bedoeling hebben om diegenen te behandelen die over zoiets geveinsd als geest en ziel spreken. Die zal men behandelen, die zal men geneesmiddelen geven opdat zij niet meer spreken van geest en ziel. De geest kon men gewoon afschaffen, de ziel zal men alleen bij de mens kunnen uitdrijven doordat men het lichaam geneeskundig juist behandelt. Zo grotesk als dat vandaag ook moge klinken, de tendens gaat in die richting dat men middelen zal bedenken, allerlei spul waarmee men een kind inent waardoor zijn lijfelijke organisatie zo naar beneden toe afgezwakt wordt dat de materialistische gezindheid goed in hem leeft. Het komt er helemaal niet op aan, de oude idee van ziel en geest te behandelen als iets anders dan louter als iets waarin enkel de oude tijden geloofd hebben. Die oude tijden worden een groot vermaak om naar terug te blikken!”
 2. uit een voordracht van 13 november 1917
  “Aan de ene kant bestaat de noodzaak de mensheid zo te begeleiden dat zij inzicht krijgt in de spirituele wijsheden; aan de andere kant staan besloten occulte broederschappen van de ergste soort, die deze wijsheden juist niet tot de mensen willen laten doordringen, zodat de mensen geen inzicht krijgen in de geestelijke wereld, onwetend blijven en dat zij, die zich in die besloten broederschappen bevinden dan van hun kant hun samenzweringen kunnen uitvoeren. In de gebeurtenissen van tegenwoordig zijn er veel van zulke samenzweringen en het zou groot onheil met zich meebrengen als mensen niet willen doorzien dat zulke complotten plaatsvinden.”
 3. uit een voordracht van 6 november 1917
  “In dit materialistische tijdperk streeft men er in bepaalde kringen naar om de spirituele ontwikkeling van de mensheid te verlammen, onmogelijk te maken; om de mens zo ver te brengen dat hij gewoon door zijn temperament, door zijn karakter al het spirituele zal verwerpen en het als flauwekul, als dwaasheid zal beschouwen. Deze tendens, bij sommige mensen is het nu al te merken, zal steeds
  intensiever worden. Er zal een verlangen ontstaan dat zal leiden tot het algemene oordeel dat het spirituele, het geestelijke waanzin is.
  Men zal dit proberen te bereiken via inentingen. Zoals men inentingen als bescherming tegen ziekten heeft ontwikkeld, zal men ok vaccinaties ontwikkelen die het menselijk lichaam zo beïnvloeden dat het de spirituele neigingen van de ziel geen plaats zal bieden.
  Men zal de mensen inenten tegen de aanleg voor geestelijke ideeën. Daar zal men in ieder geval naar streven, zodat de mens al in zijn kinderjaren de drang naar het geestelijk leven verliest.”
 4. uit een voordracht van 15 december 1919
  “Er is door de geciviliseerde mensheid gedurende de wereldgeschiedenis nog nooit zoveel gelogen als in de laatste vijf, zes jaar. In het openbare leven werd bijna nooit de waarheid gezegd, bijna geen woord dat door de wereld ging was waar. Terwijl deze stroom uitmondt in de leugen, mondt de middelste stroom uit in de zelfzucht. En als een economisch leven, zoals het Engels-Amerikaanse, dat zich tot wereldheerschappij wil opwerken, zich niet laat doordringen met een zelfstandig geestesleven en een zelfstandig staatsleven, dan mondt het uit in de derde afgrond van het mensenleven.
  De eerste afgrond is de leugen, de ontaarding van de mensheid door Ahriman. De tweede is de zelfzucht, de ontaarding van de mensheid door Lucifer. De derde is op fysiek gebied ziekte en dood en in de gebieden van de cultuur: ziekte en dood van de cultuur.
  Als de Engels-Amerikaanse wereld de wereldheerschappij verwerft zal deze zonder de driegeleding cultuurdood en cultuurziekte over de wereld brengen, want deze zijn een gave van de Azura’s (….)Aan deze dingen moet men het enthousiasme ontlenen, dat de vlam zal ontsteken om werkelijk wegen te vinden, om zoveel mogelijk mensen de ogen te openen. Voor degenen die inzicht in dit alles hebben gekregen, is het nu hun taak, de mensheid voor te lichten (….slot:) Vandaag heb ik alleen maar een gevoel in u willen wakker roepen dat u vertelt, dat het tegenwoordig werkelijk het allerbelangrijkste sociale werk is, om de mensen tot in de verste omtrek wakker te schudden”.

In de voetsporen van Rudolf Steiner

Wij treden dus in de voetsporen van Rudolf Steiner als we ons bezighouden met samenzweringen, vaccinaties, en ziekte en dood in het fysieke en in de cultuur. Wat betreft de huidige Coronacrisis, het is duidelijk dat het virus ziekte en dood brengt in het fysieke maar dat de genomen maatregelen verantwoordelijk zijn voor ziekte en dood van de cultuur.

Op verschillende plaatsen beschrijft Rudolf Steiner hoe de mogelijkheid van de ziekte eigenlijk afkomstig is van de engelen, een geschenk is aan de mens om als ik-wezen beter en gezond te kunnen worden. Een virusinfectie kan in die zin een hulp zijn om een zieleprobleem of een etherische onbalans, zoals bijvoorbeeld bij intensieve straling of herhaaldelijke blootstelling aan apparaten en schermen, te helpen weer in evenwicht te brengen. Gezondheid is evenwicht, is heelmaking, regeneratie. Als je het zo kunt bekijken is ziekte eerder een hulp dan een straf, is een virus eerder een helper dan een vijand, en moet je niet bang zijn voor ziektes en die proberen te vermijden, maar kun je hooguit je immuunsysteem gezond maken en versterken, via gezonde voeding, geneeskrachtige kruiden, vitamines e.d., waardoor je je (innerlijk) rustig voelt en je (uiterlijk) minder vatbaar bent. Het allerbelangrijkste is dus dat je innerlijk en uiterlijk in balans bent, in harmonie. Daar kun je ook meditatief aan werken, via inzicht en zelfkennis. Een virus als bedreiging zien, oorlog voeren tegen een onzichtbare vijand of monster is dan ook in tegenspraak met deze holistische medische opvatting. Maar is deze virusinfectie wel zo monsterachtig, zo heftig en erg als hij wordt afgeschilderd?


Geprogrammeerde overheid

GPMB-rapport september 2019

Hoe zijn de overheden tot al die ingrijpende maatregelen gekomen? Dat is te danken aan de WHO. Die had vóór 2019 al een studiegroep ingesteld samen met de World Bank die zij GPMB noemden: Global Pandemic Monitoring Board. Die bracht op 3 september 2019 een jaarrapport uit over hoe om te gaan met het gevaarlijke Coronavirus, dat voor de deur zou staan, waarvan een tekening staat op de omslag, terwijl het eerste geval in China toen nog moest komen en pas twee maanden daarna werd geconstateerd.

Event201 verslag 18 oktober 2019

Op 18 oktober 2019, een maand voor de uitbraak in China, speelden 16 mensen een simulatiespel in New York, Event 201 genaamd, dat was georganiseerd door het World Economic Forum, de Bill & Melinda Gates Foundation en de John Hopkins University. Beide rapporten hadden als uitgangspunt een fictief getal voor het te verwachten aantal doden, gebaseerd op de Spaanse griep van 1918, namelijk: 50-80 miljoen doden wereldwijd (GPMB-rapport) en 65 miljoen doden (Event201-rapport, wat precies het gemiddelde is tussen 50 en 80).

Op dit volkomen foutieve en fictieve aantal, want de Coronavirusinfectie bleek in de praktijk in de verste verte niet te lijken op de Spaanse griep, werden vanaf toen alle richtlijnen en voorschriften voor maatregelen, met name die van de WHO aan alle regeringen gebaseerd. Maar nu het aantal Coronadoden wereldwijd  ‘slechts’ 1 ½ miljoen blijkt te zijn worden de maatregelen niet bijgesteld of afgeschaft. Er moet dus meer aan de hand zijn, want dit is met de gewone logica niet verklaarbaar.


De middelen zijn veel erger dan de kwaal

Alle Coronamaatregelen veroorzaken volgens deskundigen op termijn meer dodelijke slachtoffers dan de ziekte zelf. De middelen zijn veel erger dan de kwaal. Een hoogleraar uit Nijmegen becijferde dat aantal in de komende 5 jaar wereldwijd op zeker 128 miljoen doden. Dat is bijna 100 keer zoveel als de 1,3 miljoen doden door de ziekte zelf. En wat als we eens de maatregelen stopten en het virus gewoon zijn gang lieten gaan??

Gedragsbeïnvloeding

De maatregelen lijken steeds meer gericht te zijn op gedragsbeïnvloeding, om ons de ernst van de situatie te laten voelen en beleven, want de cijfers zijn voor echte ongerustheid volstrekt ontoereikend. Die maatregelen  zullen pas worden verlicht, zo wordt ons steeds gezegd, als de bevolking als geheel is gevaccineerd. Ze zijn dus bedoeld als indirecte vaccinatiedwang.

Vaccinatie en genetische manipulatie

De nu komende vaccinaties zijn weer heel anders dan alle vaccinaties daarvóór. De vaccinaties van Pfizer en Moderna werken met de m-RNA methode, dat wil zeggen dat ze een genetische code inbrengen in het DNA van de mens, waardoor het lichaam de dwingende opdracht krijgt om te reageren op Coronavirussen. Dat is dus genetische manipulatie. En terwijl we massaal te hoop liepen om genetische manipulatie bij voedingsgewassen door bedrijven als Monsanto te voorkomen (vanwege de kankerverwekkende eigenschappen ervan) en hevig protesteerden tegen de genetische manipulatie op dieren wordt er nu over deze genetische manipulatie van mensen geen enkele brede maatschappelijke discussie gevoerd. Het gebeurt gewoon, zonder rechtstreekse dwang, maar vooral door psychische en sociale dwang, via winkeliers, via elkaar.

Veiligheid

De makers zeggen dat de prik volkomen veilig is, maar alleen maar een half jaar testen voor zo’n nieuwe ingrijpende techniek is het zekerste bewijs dat er grote problemen zullen komen. De farma-industrie is overigens gevrijwaard (‘immuniteit gekregen’) voor eventuele vaccinatie-schade, het is de overheid, dus wijzelf als belastingbetalers die daar voor op zullen draaien… Bovendien kun je de prik ook weigeren op ethische gronden omdat er levend materiaal van foetussen tot 14 weken voor is gebruikt, zoals op de verpakking van het AstraZeneca-vaccin is te lezen.

Transhumanime

Het is het begin van de verdere ontmenselijking, mechanisering en robotisering van de zorg in de richting van het transhumanisme, de volgende stappen op weg naar de Cyborg, het huwelijk tussen mens en machine. Hele legers nanorobots staan klaar om de taken van de medicijnen over te nemen en de mens uit te sluiten van de mogelijkheden tot infecties en ziektes. De mens mag niet meer ziek worden, de mens mag niet meer sterven, zoals ook in de boeken 1984 (van George Orwell) en Brave New World (van Aldous Huxley) staat vermeld.

Wat kunnen we doen, vanuit de Antroposofie?

Rudolf Steiner heeft over vaccinaties een aantal keren duidelijk gezegd dat ze de mens afsnoeren van zijn spirituele vermogens, ondermeer in een artsenbespreking van april 1924.
Hij raadt ook aan om een tegenwicht vanuit het spirituele op te bouwen. Zo kun je proberen om van geest tot geest met het Coronawezen in een innerlijk gesprek te komen, zoals Ivar Römer dat heeft geprobeerd en in zijn boekje heeft weergegeven. Maar je kunt ook trachten alle leugens en halve waarheden van overheden en instanties te ontmaskeren en te onthullen.

Ook zouden we kunnen werken aan een meditatieve verbinding met elementenwezens of gestorven mensenzielen om het lijden en de noden van de mensheid ten gevolge van al die onnodige en overbodige maatregelen spiritueel te helpen verlichten. Daar kan een krachtige werking van uitgaan. Zeker als het gebeurt in groepen. Momenteel zijn er vier “Alert”-groepen werkzaam die die dubbele taak op zich proberen te nemen: enerzijds door de onthulling van het kwaad, van de illusies en de leugens als poging om de mens individueel en de cultuur als geheel door alle genomen maatregelen ziek te maken en af te laten sterven en anderzijds door meditatief te werken met een positieve intentie voor de individuele nood van iemand of voor een collectief probleem. Dus: zowel innerlijk als uiterlijk werkzaam willen worden via het spirituele.

Vóór alles is het daarbij belangrijk om over alles open en eerlijk te communiceren en niet mensen een stempeltje op te drukken van kuddedier of complotdenker, maar met elkaar open en eerlijk te zoeken naar de waarheid en ook naar de waarheid achter de waarheid. Want dat is de taak en de opgave van de antroposofie, zoals Rudolf Steiner dat tijdens de laatste zeven jaar van zijn leven herhaaldelijk heeft gezegd en ook veelvuldig heeft voorgedaan.

Ter afsluiting

Hoe leren wij aanvaarden wat de toekomst brengen zal? In haar ideale vorm is deze aanvaarding die zielsgesteldheid die altijd in staat is te zeggen: ‘Wat ook komen mag, wat mij het volgende uur of de komende dag ook brengen mag, ik kan dit wat mij volslagen onbekend is, door geen vrees of angst veranderen. Ik wacht het af met de volmaaktste innerlijke zielenrust, met een gemoedsrust gelijk aan een volmaakt kalme zee!’
De ervaring, die uit een dergelijke gelatenheid ten aanzien van alles wat in de toekomst geschieden mag, kan worden opgedaan, is dat de wilskracht op geen enkele wijze daaronder lijdt. Wie zo gelaten is, met een gemoedsrust die zo volkomen is als de rust van een volmaakt stille zee de toekomst tegemoet kan zien, weet de krachten van zijn ziel op de meest intensieve wijze te ontplooien.
Het is alsof de ziel van de ene belemmering na de andere wordt bevrijd wanneer steeds meer de stemming van de ‘aanvaarding van de gebeurtenissen die vanuit de toekomst naar ons toestromen’ zich van haar meester maakt.
(uit: “Samen met de ander“ – Rudolf Steiner)

Overgenomen uit diverse verzamelde teksten, onder andere: website Antroposofische vereniging België, Vrijdagpost Michaëlschool Turnhout, Niet gepubliceerd artikel voor Motief: “Corona is eigenlijk een stralenkrans” van Loek Dullaart, afsluitend citaat van Nanea Hoffman

“…’Bringing the Light’ does not only mean being possitive. It means shining the light on what must be seen”

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.